نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

تعرفه خدمات روان شناسی و مشاوره ابلاغیه از سوی سازمان نظام روانشناسی سال 1400

کارشناسی ارشد: 1.300.000 ریال

دکتری: 1.870.000 ریال

مدت زمان هر مشاوره

می باشد.

ضمنا تعرفه این مرکز برای دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری بر اساس مصوبات شورای دانشگاه، در هر سال تعیین می گردد.

بارگذاری...