دکتر پوپک پازند

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • سوابق شغلی
  ۱/روان درمانی , مطب شخصی۱۳۹۸ تا کنون
  ۲/ارائه مشاوره در مرکز مشاوره امروز، از۱۳۸۹ تا کنون
  ۳/مدير واحد مشاوره موسسه غيرانتفاعی فردوس , مشهد ,۱۳۹۰ تا کنون
  ۴/تدريس دروس تاريخ روانشناسی و روانشناسی احساس و ادراک , موسسه غيرانتفاعی اقبال الهوری ,مشهد۱۳۹۶ تا کنون
  ۵/تدريس دروس روانشناسی عمومی و روانشناسی کار , موسسه غيرانتفاعی فردوس- مشهد از۱۳۸۹ تا کنون
  ۶/ارائه مشاوره در مدارس راهنمايی و دبيرستان شهر مشهد ، از۱۳۸۳ تا کنون
 • سوابق برگزاری کارگاههای آموزشی
  ۱/برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در مدرسه استثنايی آزادی ۱۳۸۹
  ۲/برگزاری چندين کارگاه آموزش خانواده در مدارس راهنمايی از۱۳۸۳تا ۱۳۹۰
  ۳/کارگاه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس راهنمايی از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
 • مقالات
  ۱/پوپک پازند, دکتر حسين زارع, بررسی اثربخشی روش درمانی هوشياری فراگير بر اضطراب امتحان دختران راهنمايی ،سالنامه دانشگاه پيام نور تهران۱۳۸۸
  ۲/پوپک پازند, دکتر نعمتی, تاثير اينترنت بر روش انتخاب همسر )سنتی- مدرن (، سالنامه دانشگاه پيام نور مشهد ۱۳۸۱

مشاوره فردی ( واقعیت درمانی) و پیش از ازدواج

حضور: چهارشنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 98%