دپارتمان توانبخشی

دپارتمان توانبخشی
این دپارتمان در حوزه های ذیل فعالیت می نماید:

•    کاردرمانی ذهنی و جسمی
•    آموزش و درمان اختلالات یادگیری
•    گفتاردرمانی
•    آب درمانی
•    موسیقی درمانی