روانپزشکان مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

انجام خدمات ویزیت دارویی، روان درمانی، سنجش امور مغزی، مشاوره پیش از ازدواج،
درمان اعتیاد، درمان روابط بین فردی، زوج درمانی،
سکس تراپی

حضور: با هماهنگی قبلی

رضایت مراجعین 100%

دکتر فریده سینی چی

درمان افسردگی
اضطراب
وسواس
مشکلات خانوادگی

حضور: با هماهنگی قبلی

رضایت مراجعین 100%