مشاورین تحصیلی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

دکتر سید محمد مداح حسینی

مدیر گروه ادبیات نمایشی

حضور: شنبه و سه شنبه

ساعت: 10 الی 16

رضایت مراجعین 100%

دکتر میترا سیدزاده

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

حضور: سه شنبه

ساعت: 10 الی 12

رضایت مراجعین 100%

دکتر شهاب الدین سعیدیان

مدیر گروه شهرسازی

حضور: یکشنبه و پنجشنبه

ساعت: 9 الی 12

رضایت مراجعین 100%

دکتر کیارنگ علایی

مدیر گروه عکاسی

حضور: پنجشنبه

ساعت: 12 الی 16

رضایت مراجعین 100%

دکتر علی خواجوی

مدیر گروه معماری

حضور: سه شنبه

ساعت: 10 الی 14

رضایت مراجعین 100%

دکتر سید سماء الدین محیط زاده

مدیر گروه مکانیک و نفت

حضور: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 10 الی 13

رضایت مراجعین 100%

دکتر ایمان فیروزیان

مدیر گروه کامپیوتر

حضور: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت: 17 الی 18

رضایت مراجعین 100%

دکتر محمدصادق کاظمیان

مدیر گروه عمران

حضور: شنبه و یکشنبه

ساعت: 12 الی 14

رضایت مراجعین 100%