مشاورین واحد صنعتی و سازمانی مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

دکتر مهدی سود آوری

واحد صنعتی و سازمانی

حضور: روزهای زوج 10 الی 13

یکشنبه و پنجشنبه 16 الی 20

رضایت مراجعین 100%

دکتر امین ترحمی اصل

واحد صنعتی و سازمانی

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 100%

دکتر سید رضا طالبی

واحد صنعتی و سازمانی

حضور: سه شنبه و پنجشنبه

عصر

رضایت مراجعین 100%

منصوره حیدری

واحد صنعتی و سازمانی

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 100%