دکتر رضا ایل بیگی

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

  • سوابق شغلی

1-موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
مباحث اساسی یک و دو آزمونهای -روانشناختی یک ودو نگرش و تغییر -آن فیسیولوشی –
اعصاب و غدد1396 تا کنون

2دانشگاه محقق اردبیلی روانشناسی عمومی -اختلالات یادگیری -پویایی گروه – روانسنجی روش -تحقیق1391

3موسسه آموزش عالی کاویان آزمونهای روانشناختی یک ودو آمار و روش –
تحقیق روانشناسی -تجربی1395 تا کنون

4موسسه آموزش عالی آرمان رضوی -آزمونهایروانشناختی یک ودو آمار و روش –
تحقیق فیسیولوشی -اعصاب وغدد1395

  • سوابق پژوهشی

1- نقش سلامت معنوی و دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی زنان مطعلقه (روانشناسی دینی 1398

2-نقش سبک های فرزند پروری،کمالگرایی و کیفیت دوستی در پیش بینی ولع مصرف افراد وابسته به مواد مخدر (اعتیاد پژوهی 1395)

3- نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان (علمی پژوهشی 1392)

  • مقاله ها

1- بررسی عملکرد خانواده و تنظیم هیجان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

2-بررسی ارتباط اضطراب اجتماعی با ادراک تصویر بدن در زنان چاق

3- مقایسه مانیزمهای دفاعی در افرا معتادو غیر معتاد

دکتر رضا ایل بیگی

کودک

حضور: دوشنبه و سه شنبه

ساعت: 17 الی 20

رضایت مراجعین 96%