دکتر زهرا کرمانی

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • سوابق شغلی
  استادیار و عضو هیأت
  علمی گروه روانشناسی
  99 تاکنون آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
  کارشناس پژوهشی 97تا 95 جهاد دانشگاهی واحد البرز کرج
  مدرس 95تا 92 دانشگاه تهران
  مدرس 95تا 94 دانشگاه دولتی سمنان
  مدرس 95 تا94 دانشگاه آزاد سمنان مهدیشهر
  مدرس 93تا 89 دانشگاه پیام نور پاکدشت
  مدرس 92 تا87 دانشگاه پیام نور ورامین
  مدرس 90 تاکنون دانشگاه پیام نور پیشوا
  مدرس 89تا 87 دانشگاه پیام نور زنجان
  مشاور 90تا 88 خانه سالمت شهرداری منطقه 15 ناحیه 7 منطقه 15 تهران
  مشاور 95تا 94 دانشگاه آزاد سمنان مهدیشهر
  مشاور 91 تاکنون کلینیک مرجان پاکدشت
  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  89 تاکنون سازم نظام روانشناسی و مشاوره کشور تهران
  آزماینده هوش (طرح سنجش سالمت)
  92تا 89 آموزش و پرورش پاکدشت
 • تالیف کتاب
  روشهای نوین تدریس (گامی به سوی آموزش)
  سایلان با همکاری جهاد دانشگاهی خوارزمی استان البرز
  مریم اسمعیلی، زهرا
  کرمانی مامازندی
  1396 چاپ شده
 • سوابق پژوهشی
  تأثیر نگرش مذهبی و هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران شهرستان پاکدشت مطالعات روانشناختی
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
  علمی- پژوهشی
  زهرا کرمانی
  مامازندی و دکتر
  عصمت دانش
  1389 چاپ شده *
  نقش دینداری، سبکهای هویت و شادکامی در پیشبینی سلامت اجتماعی
  پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
  علمی- پژوهشی
  زهرا کرمانی
  مامازندی و دکتر
  محمدعلی محمدی فر
  1394 چاپ شده
 • افتخارات
  کسب عنوان استاد نمونه در دانشگاه پیام نور مرکز ورامین 1389
  2 کسب عنوان آزماینده نمونه در طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی در آموزش و پرورش
  شهرستانهای استان تهران
  1390

دکتر زهرا کرمانی

کودک، نوجوان، خانواده

حضور: سه شنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 97%