دکتر ریحانه نوذریان

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • دوره ها و گواهینامه ها
  Metaphor Therapy
  The Psycho Educational :موسسه
  Institute / آقای دکتر صاحبی
  فروردین ۱۳۸۸
  Transactional Therapy / TA
  موسسه: کلینیک روانشناختی روان پژوه
  دی۱۳۹۰
 • سطح اول تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
  موسسه: موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  شهریور ۱۳۹۲
  سطح دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
  موسسه: موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  شهریور ۱۳۹۳
  سطح سوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
  موسسه: موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  خرداد ۱۳۹۴
  Acceptance Commitment Therapy / ACT
  موسسه: موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران / آقای دکتر صاحبی
  خرداد ۱۳۹۵
  سطح چهارم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
  موسسه: موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  تیر ۱۳۹۵
  طرحواره درمانی
  موسسه: موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران / آقای دکتر حسن
  حمیدپور
  آبان ۱۳۹۵
  مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی گاتمن
  موسسه: موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران / آقای دکتر صاحبی
  دی ۱۳۹۵
  آزمون های ترسیمی روانشناختی کودکان
  موسسه: روانشناختی آستان مهر مشهد / خانم دکتر مهسا خوشنویسان
  مرداد ۱۳۹۶
  Choice Theory / Reality Therapy
  Certification
  موسسه: موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  اسفند ۱۳۹۷
  Cognitive Behavior Therapy. CBT
  موسسه: موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی/ خانم دکتر نگار اصغری
  پور
  شهریور ۱۳۹۶
  سوپرویژن واقعیت درمانی
  موسسه: آکادمی صاحبی
  اردیبهشت ۱۳۹۹
  قصه درمانی
  موسسه: آکادمی صاحبی
  شهریور ۱۳۹۹

دکتر ریحانه نوذریان

بهبود روابط، رشد توسعه فردی، بهبود کیفیت زندگی، فرزندپروری

حضور: سه شنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 98%