دکتر فرناز ابهر زنجانی

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • فعالیت های آموزشی و بالینی:
   عضو هیأت علمی مؤسسه آموش عالی اقبال الهوری
   روان درمانگر و مشاوره فردی و گروهی – کلینیک های تخصصی مشاوره و روان درمانی
   مدرس سمینارهای تخصصی برای درمانگران و روان شناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   مشاوره قبل از ازدواج، مشاور بهداشت روان و بهبود کیفیت زندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   مشاوره ی تخصصی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
   مشاوره تخصصی سازمان فنی حرفه ای
 • کارگاه های گذرانده شده
  مربیگری آموزش مهارت های زندگی: دکتر الدن فتی- مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی سگال تهران؛ بهار و تابستان 1011،
  11 ساعت آموزشی
   شکست عشقی و سوگ: دکتر فرشته موتابی- مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی سگال تهران؛ شهریور ماه 12 ،1911ساعت
  آموزشی
   فنون تنظیم هیجان: دکتر الدن فتی – مرکز مشاوره روان پژوه؛ 8911/21/92 و 81)        8911/21/28ساعت آموزشی)
   درمان شناختی رفتاری خودکشی: دکتر الدن فتی – مرکز مشاوره روان پژوه؛ 1( 1911/11/12ساعت آموزشی)
   طرحواره درمانی و مدتراپی : دکتر الدن فتی – مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی سگال تهران ؛ 1911/10/10 لغایت
  آموزشی ساعت 01( 1911/10/10
   دوره جامع تربیت زوج درمانگر: دکتر الهام طاهری، دکتر مهدی امیری- مرکز مشاوره و روان درمانی آدورا ؛ 1911 و 1911 )
  36 ساعت آموزشی (
   طرحواره درمانی : دکتر حسن حمید پور – مؤسسه آموزش عالی آزاد مدت ؛ 1916/13/19
   مربیگری آموزش مهارت های زندگی : ارتباط مؤثر ؛ جرأتمندی ؛ مدیریت استرس : دکتر شهرام محمدخانی- مرکز خدمات
  روانشناسی و مشاوره کاج ؛ 20 ( 1916/12/19 ساعت آموزشی )
 • تألیف و ترجمه کتاب:
   ترجمه: کتاب ذهن آگاهی برای روان درمانگران – تمریناتی برای درمان اثربخش: انتشارات علوم پزشکی مشهد-1913
   تألیف: معجزات اکسیر عشق در سایه ی معنویت و منطق – انتشارات سخن گستر-1912
   تألیف: از تولد تا بلوغ- انتشارات سیمای قلم-1911
 • سوابق پژوهش وفناوری:
   The effectiveness of combination therapy (Behavioral activation & Paroxetine( on clinical and
  cognitive symptoms and quality of life among social anxiety disorders (ISI), submitted.0202
   نقش میانجیگرایانه ترس از ارزیابی منفی در رابطه با الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت ورزشکاران حرفه ای ) مجله علمی
  پژوهشی اصول بهداشت روان (؛ 1911
   اثربخشی درمان تلفیقی ماتریکس برخودکنترلی و تنظیم هیجانی افراد مبتال به مصرف شیشه )مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت
  روان (؛ 1911
   اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر عالیم شناختی هیجانی اختالل اضطراب اجتماعی )مجله علمی پژوهشی اصول
  بهداشت روان (؛ 1911
  دلزدگی زناشویی جسمی، عاطفی، روانی متقاضیان طالق و باورهای ارتباطی )همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طالق (؛
  کنگره ملی؛ 1919
   بررسی میزان اثربخشی آموزش و برورش بر بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل یادگیری؛ اولین کنگره علمی
  بژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران دانشگاه تهران ؛
  کنگره علمی بژوهشی کنگره علمی بژوهشی؛ 1910

دکتر فرناز ابهر زنجانی

اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی و شخصیت

حضور: دوشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 93%