مقالات

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش کمرویی دانش آموزان با آسیب شنوایی

تاثیر قصه های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان

تاثیرات بازی های دیجیتال بر پرخاشگری

مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا

شناسایی شاخص های ازدواج موفق

اثربخشي آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهي و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطي دانشجویان مجرد

اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی

بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی